KUVENDI I SHQIPERISE , VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Kreu V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 26 “Plotësimi i vendeve të lira në kategorinë e ulët apo të mesme drejtuese” dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015(i ndryshuar), “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Kreu II, si dhe Vendimit të Byrosë Nr. 27, datë 23.09.2022 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Strukturën e Administratës së Kuvendit”,    Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, njofton se;

 

  •  “Këshilltar-Jurist”, në Shërbimin e Monitorimit të Institucioneve që Raportojnë dhe Informojnë Kuvendin.
  •  “Shef Sektori” në Sektorin Audio-Video, pranë Shërbimit të Teknologjisë së Informacionit.
  • PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR Për_Publikim_në_faqen_tuaj