Kuvendi i Shqipërisë, Vende te lira pune

Në zbatim të ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, kreut V –
“Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 26, “Plotësimi i vendeve të lira në kategorinë e ulët
apo të mesme drejtuese” dhe vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015, të
ndryshuar, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, kreut
II, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, njofton se:
Në administratën e tij ka 1 (një) vend të lirë pune, në pozicionin:

  • Këshilltar, në Sektorin për
    Analiza të Përgjithshme, pranë Shërbimit të Kërkimit dhe Analizës.
    a) Kategoria e pagës II, klasa I-5.
  • Në administratën e tij ka 1 (një) vend të lirë pune, në pozicionin: Këshilltar-jurist, në Shërbimin e
    Monitorimit të Institucioneve që Raportojnë dhe Informojnë Kuvendin.
    a) Kategoria e pagës II, klasa I-5.

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: NJOFTIM PËR VEND PUNE, këshilltar-jurist, në Shërbimin e Monitorimit të Institucioneve që Raportojnë dhe Informojnë Kuvendin, datë 09.05.2024,   NJOFTIM PËR VEND PUNE, këshilltar, në Shërbimin e Kërkimit dhe Analizës, datë 09.05.2024