Kuvendi i Shqipërisë – VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”,  i ndryshuar,  Kreu IV – “Pranimi në shërbimin civil”, nenit 22 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë , njofton se;

në Administratën e tij ka (1 ) një vend të lirë pune, në pozicionin “specialist informatike”, në Shërbimin e Teknologjisë së Informacionit.

Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur :NJOFTIM PËR VEND PUNE (1)