Kuvendi i Shqipërisë, Vend i Lire Pune

Në zbatim të ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013, “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, kreut IV,
“Pranimi në shërbimin civil”, nenit 22 dhe vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë
18.03.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë
ekzekutive”, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë , njofton se:

  • Në administratën e tij ka (1) një vend të lirë pune, në pozicionin specialist informatike në
    Shërbimin e Teknologjisë së Informacionit.
    a) Kategoria e pagës IV, klasa III-3

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: NJOFTIM PËR VEND PUNE, specialist informatike në Shërbimin e Teknologjisë së Informacionit, datë 06.06.2024