Kuvendi i Shqipërisë, Vend i lire pune

Në zbatim të ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013, “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, kreut V –
“Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 26, “Plotësimi i vendeve të lira në kategorinë e ulët
apo të mesme drejtuese”, vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015, “Për
plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, kreut II, Kuvendi i
Republikës së Shqipërisë, njofton se:
Në administratën e tij ka 1 (një) vend të lirë pune, në pozicionin:

  • Koordinator në Shërbimin e
    Komisioneve Parlamentare, pranë Shërbimit Legjislativ.
    a) Kategoria e pagës III, klasa III-1

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: NJOFTIM PËR VEND PUNE, koordinator në Shërbimin e Komisioneve Parlamentare, datë 22.05.2024