KUVENDI I SHQIPERISE, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013, “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, kreut
IV – “Pranimi në shërbimin civil”, nenit 22 dhe vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë
18.03.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë
ekzekutive”, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë , njofton se:

Në administratën e tij ka (1) një vend të lirë pune, në pozicionin:

  • Specialist informatike, në
    Shërbimin e Teknologjisë së Informacionit..
    a) Kategoria e pagës IV, klasa III-3

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: NJOFTIM PËR VEND PUNE, specialist informatike, në Shërbimin e Teknologjisë së Informacionit, datë 16.05.2024