Kuvendi i Shqipërisë, Vend i lire pune

Në zbatim të ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013,“Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, kreut V –
“Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 26, “Plotësimi i vendeve të lira në kategorinë e ulët
apo të mesme drejtuese” dhe vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015, i
ndryshuar, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, kreut
II, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, njofton se

Në administratën e tij ka 1 (një) vend të lirë pune, në pozicionin: Këshilltar komisioni në
Shërbimin e Komisioneve Parlamentare, pranë Shërbimit Legjislativ.
a) Kategoria e pagës II, klasa I-5.

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: NJOFTIM PËR VEND PUNE, datë 11.04.2024