Kuvendi i Shqipërisë, Vend i lire pune

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Kreu IV –
“Pranimi në shërbimin civil”, nenit 22 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë
18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë
ekzekutive”, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, njofton se;
Në Administratën e tij ka 1 (një) vend të lirë pune, në pozicionin:

  • “Specialist” në Shërbimin e Protokollit, pranë Shërbimit të Marrëdhënieve me Jashtë,  Kategoria e pagës IV, klasa III-3

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR

NJOFTIM PËR VEND PUNE, datë 23.01.2024