Kuvendi i Shqipërisë, Vend i lire pune

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Kreu IV – “Pranimi në shërbimin civil”, nenit 22 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, njofton se;

 

Në Administratën e tij ka 1 (një) vend të lirë pune, në pozicionin: “specialist” në Shërbimin e Protokollit, pranë Shërbimit të Marrëdhënieve me Jashtë.

 

a) Paga është e kategorisë III-b.

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

NJOFTIM PËR VEND PUNE, datë 08.02.2023