KUVENDI I SHQIPERISE , VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Kreu V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 26 “Plotësimi i vendeve të lira në kategorinë e ulët apo të mesme drejtuese” dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015(i ndryshuar), “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Kreu II, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, njofton se;

 

Në Administratën e tij ka 1 (një) vend të lirë pune, në pozicionin: “Drejtor” në Shërbimin e Bashkëpunimit me Organizatat Ndërkombëtare, pranë Shërbimit të Marrëdhënieve me Jashtë.

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR njoftim drejtor bashkepunimi me organizatat