KUVENDI I SHQIPERISE, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Kreu IV – “Pranimi në shërbimin civil”, nenit 22 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, po ju dërgojmë për publikim në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, njoftimin për 1 (një) vend të lirë pune, në shërbimin civil të Kuvendit të Shqipërisë në pozicionin:

  • Specialist në Sektorin e Bibliotekës, pranë Shërbimit të Botimeve dhe Bibliotekës Parlamentare

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

njoftim specialiste Biblioteka