KUVENDI I SHQIPERISE , VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Kreu V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 26 “Plotësimi i vendeve të lira në kategorinë e ulët apo të mesme drejtuese” dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Kreu II, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, njofton se;

Në Administratën e tij ka 1 (një) vend të lirë pune, në pozicionin:

Shef Sektori për Marrëdhëniet Dypalëshe, pranë Shërbimit të Marrëdhënieve Dypalëshe.

  1. Kategoria e pagës III-a.
  2.  PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR NJOFTIM PËR VEND PUNE