Kuvendi i Shqipërisë – Specialist protokolli

                                                              KUVENDI

                                          SEKRETARI I PËRGJITHSHËM

 

Nr._____ Prot                                                                                Tiranë,  më  __  __  2019

 

 

Lënda: Lista e kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin me  procedurën “Pranimi në shërbimin civil”, për pozicionin “specialist” në Shërbimin e Protokollit.

 

DREJTORIT TË PËRGJITHSHËM

SHËRBIMIT KOMBËTAR TË PUNËSIMIT

Tiranë

 

 

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar, Kreu IV – “Pranimi në shërbimin civil”, Neni 22  dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kreut IV, “Konkurimi” pikave 1/a, 2, 3, dhe pikës 4 po ju dërgojmë për publikim në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit” , listën me kandidatët që do të testohen me shkrim dhe me gojë për pozicionin “specialist” në Shërbimin e Protokollit.

 

Lista e kandidatëve të cilët do të vazhdojnë konkurimin me procedurën “ Pranimi në Shërbimin Civil”, për pozicionin “specialist” në Shërbimin e Protokollit është si më poshtë:

 

1.Blendi BIMBLI

2.Kiti LULI

 

SEKRETARI I PËRGJITHSHËM

                                                                               Genci GJONÇAJ

                                            

 

 

 

 

NË MUNGESË DHE ME URDHËR

DREJTORI JURIDIK

 

Mimoza ARBI

 

 

 

 

 

Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr.4- Tiranë.                             Tel/faks:+355 42232599;

www.parlament.al                                                                      e-mail:genci.gjoncaj@parlament.al