Kuvendi i Shqipërisë, Shpallje Fituesi

Në zbatim të ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013, “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, kreut V –
“Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 26, “Plotësimi i vendeve të lira në kategorinë e ulët
apo të mesme drejtuese” dhe vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015, i
ndryshuar, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, kreut
II, po ju përcjellim emrin e kandidates që do të vazhdojë konkurrimin me procedurën, “Lëvizja
paralele”, për konkursin, në pozicionin:

 • Këshilltar në Shërbimin e Përafrimit të Legjislacionit, pranë
  Shërbimit të Integrimit Evropian.

Kandidatia që do të vazhdojë konkurimin me procedurën lëvizja paralele, për konkursin, në
pozicionin këshilltar, në Shërbimin e Përafrimit të Legjislacionit, pranë Shërbimit të Integrimit
Evropian është si më poshtë vijon: Znj. Erinda Malaj

Në zbatim të ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013, “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, kreut V –
“Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, neni 26, “Plotësimi i vendeve të lira në kategorinë e ulët
apo të mesme drejtuese”, pika 7, shkronja “a”, si dhe vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242,
datë 18.03.2015, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese ”,
kreut II, “Lëvizja paralele brenda së njëjtës kategori”, pikave 20, 21, 22 dhe 25, po ju përcjellim
emrin e kandidates fituese për konkursin në pozicionin:

 • Këshilltar, në Shërbimin e Komisioneve
  Parlamentare, pranë Shërbimit Legjislativ, si më poshtë vijon:  Znj. Ina Jano me 90 pike

 

Në zbatim të ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, kreut V –
“Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 26, “Plotësimi i vendeve të lira në kategorinë e ulët
apo të mesme drejtuese” dhe vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015, i
ndryshuar, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, kreut
II, si dhe vendimit të Byrosë nr.70, datë 03.04.2024, “Për hapjen e procedurës së pranimit në
kategorinë e lartë dhe të mesme drejtuese edhe për kandidatë të tjerë nga jashtë shërbimit
civil”, për konkursin në pozicionin;

 • Këshilltar në Shërbimin e Përafrimit të Legjislacionit, pranë
  Shërbimit të Integrimit Evropian, brenda afateve të përcaktuara në njoftimin e datës 23.04.2024,
  nuk është paraqitur asnjë kandidatë.
  Konkurrimi do të vazhdojë me procedurën “Ngritja në detyrë”.