Kuvendi i Shqipërisë, Shpallje fituesi

Në zbatim të ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, nenit 26, vendimit të Byrosë
nr.52, “për disa shtesa dhe ndryshime në strukturën e Administratës së Kuvendit” datë 26.06.2023,
si dhe VKM-së nr.242, datë 18.03.2015, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe
të mesme drejtuese”, kreut III “Ngritja në Detyrë”, pika 33, po ju përcjellim emrin e kandidates
fituese të konkursit për pozicionin,

  • Këshilltar në Sekretariatin Teknik të Këshillit Kombëtar të
    Integrimit Evropian, pranë Shërbimit të Integrimit Evropian si më poshtë vijon:
    1. Znj. Xherina Haxhillari me 87 pike