Kuvendi i Shqipërisë, Shpallje fituesi

Në zbatim të ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013, “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, kreut V –
“Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 26, “Plotësimi i vendeve të lira në kategorinë e ulët
apo të mesme drejtuese”, vendimit të Byrosë nr.52, “Për disa shtesa dhe ndryshime në strukturën
e administratës së Kuvendit”, datë 26.06.2023, vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë
18.03.2015, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, kreut
II,

  • Konkursi në pozicionin këshilltar-jurist, në Shërbimin e Përafrimit të Legjislacionit, pranë
    Shërbimit të Integrimit Evropian mbyllet pa kandidatë fitues.
  • Konkursi në pozicionin koordinator, në Sekretariatin Teknik të Komisionit për Çështjet
    Evropiane, pranë Shërbimit të Integrimit Evropian mbyllet pa kandidatë fitues.