Kuvendi i Shqipërisë, shpallje fituesi

Në zbatim të ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, kreut IV –
“Pranimi në shërbimin civil”, neni 22, pika 5 dhe nenit 23, pika 1, si dhe vendimit të Këshillit të
Ministrave nr.243, datë 18.03.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe
emërimin në kategorinë ekzekutive”, kreut III, “Komiteti i Përhershëm i Pranimit për nivel
ekzekutiv”, pika 3 dhe kreut IV, “Konkurrimi”, pikat 12, 14 dhe 22, po ju përcjellim emrin e
kandidatit fitues, për konkursin në pozicionin specialist në Shërbimin e Protokollit, pranë
Shërbimit të Marrëdhënieve me Jashtë, si më poshtë vijon:  1. Z. Arlind Reçi me 71 pike