Kuvendi i Shqipërisë, shpallje fituesi

Në zbatim të ligjit me nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”,(i ndryshuar), Kreu IV
“Pranimi në shërbimin civil”, nenit 22 dhe VKM-së me nr.243, datë 18.03.2015 ( i ndryshuar),
“Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, kreu
II, pika 9, po ju përcjellim listën e kandidatëve që do të vazhdojnë konkurrimin me procedurën
“Pranim në shërbimin civil”, për pozicionin specialist në Shërbimin e Protokollit, pranë Shërbimit
të Marrëdhënieve me Jashtë.

Lista e kandidatëve që do të vazhdojnë konkurrimin me procedurën “Pranim në shërbimin civil”,
për pozicionin specialist në Shërbimin e Protokollit, pranë Shërbimit të Marrëdhënieve me Jashtë,
për konkursin e datës 01.03.2024 është si më poshtë vijon:
1. Znj. Anxhela Tafa
2. Z. Arlind Reçi
3. Z. Gledis Hida
4. Z. Fatlino Suli
5. Znj. Tea Marena