Kuvendi i Shqipërisë, Shpallje fituesi

Në zbatim të ligjit nr. 152/2013 “ Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, nenit 26, vendimit të Byrosë
nr.52 “për disa shtesa dhe ndryshime në strukturën e Administratës së Kuvendit” datë 26.06.2023
si dhe V.K.M nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të
mesme drejtuese”, Kreu III “Ngritja në Detyrë”, pika 33, po ju përcjellim emrin e kandidates
fituese të konkursit për pozicionin, “Këshilltar” në Sekretariatin Teknik të Komisionit për Çështjet
Europiane, pranë Shërbimit të Integrimit Europian si më poshtë vijon:
1. Znj. Klaudia Beqari me 90 pikë