Kuvendi i Shqipërisë, Shpallje fituesi

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Kreu IV – “Pranimi në shërbimin civil”, Neni 22 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 ( i ndryshuar) “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kreu II, pika 9, po ju përcjellim emrin e kandidates që do të vazhdojë konkurrimin për pozicionin, “specialist për çështjet valutore”, pranë Shërbimit të Financës dhe Buxhetit.

 

Kandidatia që do të vazhdojë konkurrimin me procedurën “Pranim në Shërbimin Civil”, për pozicionin“specialist për çështjet valutore”, pranë Shërbimit të Financës dhe Buxhetit, për konkursin e datës 08.01.2024 është si më poshtë vijon:

 

 

1. Znj. Marolina Selmani

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Kreu V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 26 “Plotësimi i vendeve të lira në kategorinë e ulët apo të mesme drejtuese”, vendimit të Byrosë nr.52 “për disa shtesa dhe ndryshime në strukturën e Administratës së Kuvendit” datë 26.06.2023 Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Kreu II, pika 11 dhe 13, për konkursin e shpallur për pozicionin, “këshilltar-jurist” në Shërbimin e Përafrimit të Legjislacionit, pranë Shërbimit të Integrimit Europian brenda afateve të përcaktuara në njoftimin e datës 05.12.2023 nuk është paraqitur asnjë kandidatë.

 

Konkurrimi do të vazhdojë me procedurën “Ngritja në Detyrë”

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Kreu V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 26 “Plotësimi i vendeve të lira në kategorinë e ulët apo të mesme drejtuese”, vendimit të Byrosë nr.52 “për disa shtesa dhe ndryshime në strukturën e Administratës së Kuvendit” datë 26.06.2023 Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Kreu II, pika 11 dhe 13, po ju përcjellim emrin e kandidates që do të vazhdojë konkurimin me procedurën “Lëvizja paralele”, për konkursin, në pozicionin “këshilltar”, në Sekretariatin Teknik të Këshillit Kombëtar të Integrimit Europian, pranë Shërbimit të Integrimit Europian.

 

Kandidatia që do të vazhdojë konkurimin me procedurën “Lëvizja paralele”, për konkursin, në pozicionin “këshilltar”, në Sekretariatin Teknik të Këshillit Kombëtar të Integrimit Europian, pranë Shërbimit të Integrimit Europian është si më poshtë vijon:

 

1. Znj. Ivis Noçka

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Kreu V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 26 “Plotësimi i vendeve të lira në kategorinë e ulët apo të mesme drejtuese”, vendimit të Byrosë nr.52 “për disa shtesa dhe ndryshime në strukturën e Administratës së Kuvendit” datë 26.06.2023 Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Kreu II, pika 11 dhe 13, për konkursin e shpallur për pozicionin, “Këshilltar” në Sekretariatin Teknik të Komisionit për Çështjet Europiane, pranë Shërbimit të Integrimit Europian, brenda afateve të përcaktuara në njoftimin e datës 05.12.2023 nuk është paraqitur asnjë kandidatë.

 

Konkurrimi do të vazhdojë me procedurën “Ngritja në Detyrë”