Kuvendi i Shqipërisë, Shpallje fituesi

Në zbatim të ligjit nr. 152/2013 “ Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, neni 32 ; V.K.M nr.118, datë 05.03.2014 “Për procedurat e emërimit, rekrutimit, menaxhimit dhe përfundimit të marrëdhënieve në shërbimin civil, të nëpunësve civil të nivelit të lartë drejtues dhe anëtarëve të TND-së”, Kreu III dhe VIII si dhe VKM nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Kreu III “Ngritja në detyrë”, pika 33, po ju përcjellim emrin e kandidates fituese për pozicionin “Drejtor”, në Shërbimin e Përafrimit të Legjislacionit, pranë Shërbimit të Integrimit Europian si më poshtë vijon:

 

 

1. Znj. Holta Nika me 91 pikë