Kuvendi i Shqipërisë, Shpallje fituesi

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Kreu V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 26 “Plotësimi i vendeve të lira në kategorinë e ulët apo të mesme drejtuese”, vendimit të Byrosë nr.52 “për disa shtesa dhe ndryshime në strukturën e Administratës së Kuvendit” datë 26.06.2023 Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Kreu II, pika 11 dhe 13, për konkursin e shpallur për pozicionin, “Koordinator” në Sekretariatin Teknik të Komisionit për Çështjet Europiane, pranë Shërbimit të Integrimit Europian brenda afateve të përcaktuara në njoftimin e datës 01.09.2023 nuk është paraqitur asnjë kandidatë.

 

Konkurrimi do të vazhdojë me procedurën “Ngritja në Detyrë”

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Kreu V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 26 “Plotësimi i vendeve të lira në kategorinë e ulët apo të mesme drejtuese”, vendimit të Byrosë nr.52 “për disa shtesa dhe ndryshime në strukturën e Administratës së Kuvendit” datë 26.06.2023 Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Kreu II, pika 11 dhe 13, për konkursin e shpallur për pozicionin, “Koordinator” në Sekretariatin Teknik të Këshillit Kombëtar të Integrimit Europian, pranë Shërbimit të Integrimit Europian brenda afateve të përcaktuara në njoftimin e datës 01.09.2023 nuk është paraqitur asnjë kandidatë.

 

Konkurrimi do të vazhdojë me procedurën “Ngritja në Detyrë”