Kuvendi i Shqipërisë, Shpallje fituesi

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Kreut IV – “Pranimi në shërbimin civil”, Neni 22 pika 5 dhe nenit 23, pika 1 si dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kreut III “ Komiteti i Përhershëm i Pranimit për nivel ekzekutiv” pika 3 dhe Kreut IV “Konkurrimi”, pika 12, 14 dhe pika 22, po ju përcjellim emrin e kandidates fituese, për konkursin në pozicionin “specialist”, në Shërbimin e Bashkëpunimit Dypalësh, pranë Shërbimit të Marrëdhënieve me Jashtë si më poshtë vijon:

 

 

1. Znj. Helga Sejko me 76 pikë