Kuvendi i Shqipërisë, Shpallje fituesi

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”,i ndryshuar, Kreut IV “Pranimi në shërbimin civil”, Neni 22 dhe Kreu V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 25 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 (i ndryshuar) “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kreu VII, pikave 16, 17, 18, dhe 21, Komisioni i Brendshëm i ngritur për konkursin në pozicionin, “specialist”, në Shërbimin e Bashkëpunimit Dypalësh, pranë Shërbimit të Marrëdhënieve me Jashtë në përfundim të procedurës së vlerësimit të dokumentacionit të dorëzuar nga kandidatja dhe intervistës së strukturuar me gojë e mbylli procedurën e lëvizjes paralele pa kandidatë fitues.

 

 

Konkurimi do të vazhdojë me procedurën “Pranimi në Shërbimin Civil”