Kuvendi i Shqipërisë, Shpallje fituesi

Në zbatim të ligjit nr. 152/2013 “ Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, nenit 26 dhe V.K.M nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Kreu III “Ngritja në Detyrë”, pika 33, po ju dërgojmë për publikim emrin e kandidates fituese të konkursit për pozicionin, “shef sektori”, në Shërbimin e Edukimit Qytetar, pranë Institutit Parlamentar si më poshtë vijon:

 

 

1. Znj. Migena Dushku me 83 pikë