Kuvendi i Shqipërisë, Shpallje fituesi

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”,i ndryshuar, Kreut IV “Pranimi në shërbimin civil”, Neni 22 dhe Kreu V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 25 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 (i ndryshuar) “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kreu VII, pikave 8 dhe 9, po ju përcjellim emrin e kandidates që do të vazhdojë konkurimin me procedurën “Lëvizja paralele” për konkursin e shpallur për pozicionin, “specialist”, në Shërbimin e Bashkëpunimit Dypalësh, pranë Shërbimit të Marrëdhënieve me Jashtë

 

 

Kandidatja që do të vazhdojë konkurimin me procedurën “Lëvizja paralele” për pozicionin, “specialist”, në Shërbimin e Bashkëpunimit Dypalësh, pranë Shërbimit të Marrëdhënieve me Jashtë në konkursin e datës 13.03.2023 është si më poshtë vijon:

 

 

1. Znj. Egrama Tafaj

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Kreut IV – “Pranimi në shërbimin civil”, Neni 22 pika 5 dhe nenit 23, pika 1 si dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kreut III “ Komiteti i Përhershëm i Pranimit për nivelin ekzekutiv” pika 3 dhe Kreut IV “Konkurrimi”, pika 12, 14 dhe pika 22, po ju përcjellim emrin e kandidatit fitues, për konkursin “specialist”, në Shërbimin e Protokollit, pranë Shërbimit të Marrëdhënieve me Jashtë si më poshtë vijon:

 

 

 

1. Z. Antonios Lumezi me 71 pikë