Kuvendi i Shqipërisë – Shpallje fituesi

  KUVENDI

                                            SEKRETARI I PËRGJITHSHËM

 

Nr._____ Prot                                                                                Tiranë,  më  __  __  2019

 

 

Lënda: Njoftim për kandidatin fitues për pozicionin “sekretar komisioni”, në Shërbimin e Komisioneve.

 

DREJTORIT TË PËRGJITHSHËM

SHËRBIMIT KOMBËTAR TË PUNËSIMIT

Tiranë

 

 

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar,  Kreut IV – “Pranimi në shërbimin civil”, Neni 22 pika 5 dhe nenit 23, pika 1  si dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kreut III “ Komiteti i Përhershëm i Pranimit për nivel ekzekutiv” pika 3 dhe Kreut IV “ Konkurimi”, pika 12, 14 dhe pika 22, në përfundimin e procedurës të testimit me shkrim, vlerësimit të CV, intervistës të strukturuar me gojë dhe periudhës ankimore, për konkursin “sekretar komisioni”, në Shërbimin e Komisioneve, Komiteti i Përhershëm i Pranimit shpalli kandidatin fitues si më poshtë:

 

  1. Evi NAKU me 77 pikë.

 

                                                                                

SEKRETARI I PËRGJITHSHËM

                                                                                  Genci GJONÇAJ

                                     

 

 

                                                                      

NË MUNGESË DHE ME URDHËR

DREJTORI JURIDIK

 

Mimoza ARBI