Kuvendi i Shqipërisë – Shpallje fituesi

 

                                                                      KUVENDI

 

Njoftim për listën e fituesit  të konkursit “drejtor”, në Sekretariatin e Këshillit Kombëtar për Integrimin Europian.

 

 

Në zbatim të ligjit nr. 152/2013 “ Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, neni 32 ; V.K.M nr.118, datë 05.03.2014 “Për procedurat e emërimit, rekrutimit, menaxhimit dhe përfundimit të marrëdhënieve në shërbimin civil, të nëpunësve civil të nivelit të lartë drejtues dhe anëtarëve të TND-së”, Kreu III dhe VIII  si dhe VKM  nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Kreu III “Ngritja në detyrë”, pika 33, Komiteti i Pranimit për Ngritjen në Detyrë, në përfundim të fazave të konkursit: testimit me shkrim, intervistës së strukuruar me gojë dhe vlerësimit të jetëshkrimit për pozicionin “drejtor”,  në Sekretariatin e Këshillit Kombëtar për Integrimin Europian, vlerësoi kandidatin pjesëmarrës si më poshtë:

 

  1. Elda Zenelaj me 97 pikë.