Kuvendi i Shqipërisë Shpallje fituesi

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar,  Kreut V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, Neni 26 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015 “Plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët apo të mesme drejtuese”, Kreu III “ Ngritja në detyrë” pika 22, 23, për konkursin “këshilltar”, në Shërbimin e Përafrimit të Legjslacionit, me procedurën “Ngritja në detyrë” po ju dërgojmë për publikim në faqen e “Shërbimit Kombëtar të Punësimit” listën me kandidatët që do të testohen për këtë pozicion.

Lista e vlerësimit të kandidatëve që do të vazhdojnë konkurrimin me proçedurën, “ngritja në detyrë” për pozicionin “këshilltar”, në Shërbimin e Përafrimit të Legjslacionit është si më poshtë;

  1. Elerta Shanaj
  2. Salvator Gjeçaj