Kuvendi i Shqipërisë SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar,  neni 26 dhe VKM nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe atë të mesme drejtuese” Kreu III, pika 36, Komiteti i Pranimit  për Ngritjen në Detyrë , në përfundimin e procedurës të testimit me shkrim, vlerësimit të CV, intervistës të strukturuar me gojë dhe periudhës ankimore, për konkursin

Per pozicionin “përgjegjës për mirëmbajtjen e sallës së seancës plenare” pranë Shërbimit të Mirëmbajtjes,

Komiteti i Pranimit  për Ngritjen në Detyrë shpalli kandidatin fitues  si më poshtë:

Kesiana Rusi