Kuvendi i Shqipërisë – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të ligjit nr. 152/2013 “ Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, neni 32 ; V.K.M nr.118, datë 05.03.2014 “Për procedurat e emërimit, rekrutimit, menaxhimit dhe përfundimit të marrëdhënieve në shërbimin civil, të nëpunësve civil të nivelit të lartë drejtues dhe anëtarëve të TND-së”, Kreu III dhe VIII  si dhe VKM  nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Kreu III “Ngritja në detyrë”, pika 33, Komiteti i Pranimit për Ngritjen në Detyrë, në përfundim të fazave të konkursit: testimit me shkrim, intervistës së strukuruar me gojë dhe vlerësimit të jetëshkrimit për pozicionin:

  • “Drejtor”, në Shërbimin e Seancës Plenare.

Vlerësoi kandidatin pjesëmarrës si më poshtë:

1.Aida Shllaku me 90 pikë.

 

  • “Drejtor” në Shërbimin e Mirëmbajtjes.

Komiteti i Pranimit  për Ngritjen në Detyrë shpalli kandidatin fitues  si më poshtë:

1.Gribos Liçaj me 80 pikë