Kuvendi i Shqipërisë, Rezultatet e Verifikimit Paraprak

Në zbatim të ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013, “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, kreut IV
“Pranimi në shërbimin civil”, nenit 22 dhe kreut V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”,
nenit 25 dhe vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015, të ndryshuar, “Për
pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, kreut
VII, pikave 8 dhe 9, po ju përcjellim emrin e kandidates që do të vazhdojë konkurimin me
procedurën, “Lëvizja paralele” për konkursin e shpallur për pozicionin, specialist për çështjet
gjinore në Shërbimin e Komisioneve Parlamenatre.

Kandidatia që do të vazhdojë konkurrimin me procedurën, “Lëvizja paralele” për pozicionin
specialist për çështjet gjinore në Shërbimin e Komisioneve Parlamentare në konkursin e datës
28.05.2024, është si më poshtë vijon:
1. Znj. Marjeta Gjelaj