KUVENDI I SHQIPERISE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013, “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, kreut V –
“Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 26, “Plotësimi i vendeve të lira në kategorinë e ulët
apo të mesme drejtuese” dhe vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015, i
ndryshuar, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, kreut
II, po ju dërgojmë për publikim emrin e kandidates që do të vazhdojë konkurrimin me procedurën,
“Lëvizja paralele”, për konkursin, në pozicionin këshilltar në Shërbimin e Monitorimit të
Institucioneve që Raportojnë dhe Informojnë Kuvendin.
Kandidatia që do të vazhdojë konkurimin me procedurën lëvizja paralele, për konkursin, në
pozicionin

 • Këshilltar në Shërbimin e Monitorimit të Institucioneve që Raportojnë dhe Informojnë
  Kuvendin është si më poshtë vijon:
  1. Znj. Adela Sollaku

 

Në zbatim të ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013, “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, kreut V –
“Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 26, “Plotësimi i vendeve të lira në kategorinë e ulët
apo të mesme drejtuese” dhe vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015, i
ndryshuar, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, kreut
II, po ju dërgojmë për publikim emrin e kandidates që do të vazhdojë konkurrimin me procedurën,
“Lëvizja paralele”, për konkursin, në pozicionin

 • Këshilltar në Shërbimin e Protokollit pranë
  Shërbimit të Marrëdhënieve me Jashtë.
  Kandidatia që do të vazhdojë konkurimin me procedurën lëvizja paralele, për konkursin, në
  pozicionin këshilltar, në Shërbimin e Protokollit pranë Shërbimit të Marrëdhënieve me Jashtë si
  më poshtë vijon:
  1. Znj. Blerta Lulaj

Kandidatia që do të vazhdojë konkurimin me procedurën lëvizja paralele, për konkursin, në
pozicionin:

 • Këshilltar në Shërbimin e Komisioneve Parlamentare është si më poshtë vijon:
  1. Znj. Aurela Bicja

 

Në zbatim të ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013, “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, kreut V –
“Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, neni 26, “Plotësimi i vendeve të lira në kategorinë e ulët
apo të mesme drejtuese”, pika 7, shkronja “a”, si dhe vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242,
datë 18.03.2015, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese ”,
kreut II “Lëvizja paralele brenda së njëjtës kategori”, pikave 20, 21, 22 dhe 25, po ju përcjellim
emrin e kandidates fituese për konkursin në pozicionin:

 • Këshilltar-jurist, në Shërbimin e Përafrimit
  të Legjislacionit pranë Shërbimit të Integrimit Evropian.
  1. Znj. Erinda Malaj me 84 pikë

 

Në zbatim të ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013, “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, kreut V –
“Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 26, “Plotësimi i vendeve të lira në kategorinë e ulët
apo të mesme drejtuese”, vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015, të ndryshuar,
“Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, kreut II, si dhe
vendimit të Byrosë nr.70, datë 03.04.2024, “Për hapjen e procedurës së pranimit në
kategorinë e lartë dhe të mesme drejtuese edhe për kandidatë të tjerë nga jashtë shërbimit
civil”, konkursi në pozicionin këshilltar-jurist, në Shërbimin e Përafrimit të Legjislacionit, pranë
Shërbimit të Integrimit Evropian mbyllet pa kandidatë fitues