Kuvendi i Shqipërisë, Rezultatet e Verifikimit Paraprak

Në zbatim të ligjit me nr.152/2013, datë 30.05.2013, “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, kreut V
– “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 26, “Plotësimi i vendeve të lira në kategorinë e
ulët apo të mesme drejtuese”,VKM-së me nr.242, datë 18.03.2015, “Për plotësimin e vendeve të
lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, kreut II, pikat 22, 25, 28 dhe 30, Komiteti i
Pranimit për Lëvizjen Paralele, për konkursin në pozicionin:

  • Këshilltar në Shërbimin e Protokollit,
    pranë Shërbimit të Marrëdhënieve me Jashtë, brenda afateve të përcaktuara në njoftimin e datës
    22.04.2024, nuk është paraqitur asnjë kandidatë.

Konkurrimi do të vazhdojë me procedurën “Ngritja në detyrë”.