KUVENDI I SHQIPERISE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013, “Për nëpunësin civil”, të ndyshuar, kreut V –
“Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 26, “Plotësimi i vendeve të lira në kategorinë e ulët
apo të mesme drejtuese”, vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015, “Për
plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, kreut II, pika 11 dhe 13,
po ju përcjellim listën e kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin me procedurën, “Lëvizja
paralele”, për konkursin, në pozicionin këshilltar, në Shërbimin e Komisioneve Parlamentare.

Lista e kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin me procedurën lëvizja paralele, për konkursin,
në pozicionin këshilltar, në Shërbimin e Komisioneve Parlamentare është si më poshtë vijon:
1. Znj. Frida Malaj
2. Znj. Ina Jano