Kuvendi i Shqipërisë, rezultatet e verifikimit paraprak

Njoftim për përfundimin e procedurës “Lëvizja paralele”, për konkursin në pozicionin këshilltarjurist, në Shërbimin e Përafrimit të Legjislacionit

Në zbatim të ligjit me nr.152/2013, datë 30.05.2013, “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, kreut V
– “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 26, “Plotësimi i vendeve të lira në kategorinë e
ulët apo të mesme drejtuese”, vendimit të Byrosë nr.52, “Për disa shtesa dhe ndryshime në
strukturën e administratës së Kuvendit”, datë 26.06.2023, VKM-së me nr.242, datë 18.03.2015,
“Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, kreut II, pikat 11
dhe 13, për konkursin e shpallur për pozicionin, këshilltar-jurist, në Shërbimin e Përafrimit të
Legjislacionit, brenda afateve të përcaktuara në njoftimin e datës 28.02.2024 nuk është paraqitur
asnjë kandidatë.
Konkurrimi do të vazhdojë me procedurën “Ngritja në detyrë”.

Njoftim për përfundimin e procedurës “Lëvizja paralele”, për konkursin në pozicionin
koordinator, në Sekretariatin Teknik të Komisionit për Çështjet Evropiane

Në zbatim të ligjit me nr.152/2013, datë 30.05.2013, “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, kreut V
– “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 26, “Plotësimi i vendeve të lira në kategorinë e
ulët apo të mesme drejtuese”, vendimit të Byrosë nr.52, “Për disa shtesa dhe ndryshime në
strukturën e administratës së Kuvendit”, datë 26.06.2023, VKM-së me nr.242, datë 18.03.2015,
“Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, kreut II, pikat 11
dhe 13, për konkursin e shpallur për pozicionin, koordinator, në Sekretariatin Teknik të Komisionit
për Çështjet Evropiane, brenda afateve të përcaktuara në njoftimin e datës 29.02.2024, nuk është
paraqitur asnjë kandidatë.
Konkurrimi do të vazhdojë me procedurën “Ngritja në detyrë”.