Kuvendi i Shqipërisë, Rezultatet e Verifikimit Paraprak

Në zbatim të ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013, “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, kreut V,
“Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 26 dhe vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242,
datë 18.03.2015, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët apo të mesme drejtuese
kreut III , “ Ngritja në detyrë” pikat 22 dhe 23, për konkursin në pozicionin këshilltar në Shërbimin
e Kërkimit dhe Analizës me procedurën “Ngritja në detyrë” po ju përcjellim emrin e kandidates
që do të vazhdojë konkurrimin për këtë pozicion.

Kandidatja që do të vazhdojë konkurrimin me procedurën, “Ngritja në detyrë” për pozicionin,
këshilltar në Shërbimin e Kërkimit dhe Analizës për konkursin e datës 25.06.2024, është si më
poshtë vijon:
1. Znj. Akuila Kola