Kuvendi i Shqipërisë- Njoftim për kandidatin fitues të konkursit “shef sektori” pranë Shërbimit të Financës dhe Buxhetit

Njoftim për kandidatin fitues të konkursit “shef sektori” pranë Shërbimit të Financës dhe Buxhetit.

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar,  neni 26 dhe VKM nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe atë të mesme drejtuese” Kreu III, pika 36, Komiteti i Pranimit  për Ngritjen në Detyrë , në përfundimin e procedurës të testimit me shkrim, vlerësimit të CV, intervistës të strukturuar me gojë dhe periudhës ankimore, për konkursin “shef sektori” pranë Shërbimit të Financës dhe Buxhetit, Komiteti i Pranimit  për Ngritjen në Detyrë shpalli kandidatët fitues  si më poshtë:

 

  1. Znj.Doriana SHEHU me 90 pikë