Kuvendi i Shqipërisë – Njoftim pa fitues

                                                                                     KUVENDI     

                                         SEKRETAR I PËRGJITHSHËM

     

 

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar, Kreu V – “Lëvizja paralele në kategorinë ekzekutive”, nenit 25, pika 4, shkronja “ b” dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kreu VII, “Lëvizja paralele në kategorinë ekzekutive”, po ju njoftojmë rezultatin e konkursit “specialist i protokollit për dokumentacionin e klasifikuar” në Sektorin e Protokollit.

 

Komisioni i Brendshëm me vendimin nr.2110, datë 15.05.2019 përfundoi procedurën pa asnjë fitues.

 

Konkurimi do të vazhdojë me procedurën “Pranim në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive”.

 

                                                                                                          

                                                                        

                                                                       SEKRETARI I PËRGJITHSHËM

    

Genci GJONÇAJ

 

     

Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr.4- Tiranë.                                  Tel:+3554232261;

www.parlament.al                                                                          e-mail:genci.gjoncaj@parlament.al