Kuvendi i Shqipërisë – Njoftim fituesi

  KUVENDI

                                                 SEKRETAR I PËRGJITHSHËM

 

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar,  Kreut V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, Neni 26 “Plotësimi i vendeve të lira ne kategorinë e ulët apo të mesme drejtuese”, pika 7, shkronja “a”, si dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2014 “Për plotësimin e vendeve të lira ne kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese ”, Kreu II “Lëvizja paralele brenda së njëjtës kategori”, pikave 20, 21, 22 dhe 25, po ju dërgojmë për publikim në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit” emrin e kandidatit fitues për konkursin “këshilltar” në Shërbimin e Monitorimit të Institucioneve që Raportojnë dhe Informojnë Kuvendin.

 

Znj. Arlinda Dini, më 85 pikë.

 

 

                                                                                     SEKRETARI I PËRGJITHSHËM

                                                                                                     

 

                                                                                                     Genci GJONÇAJ

 

 

Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr.4- Tiranë.                                  Tel:+3554232261;

www.parlament.al                                                                          e-mail:genci.gjoncaj@parlament.al