Kuvendi i Shqipërisë – Lista e kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin

                                                                KUVENDI

   SHËRBIMI I BURIMEVE NJERËZORE DHE TRAJTIMIT TË DEPUTETËVE

 

 

 

 

Lënda:Lista e kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin me  procedurën “Pranimi në shërbimin civil”, për pozicionin “specialist i protokollit për dokumentacionin e klasifikuar” në Sektorin e Protokollit.

 

 

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar, Kreu IV – “Pranimi në shërbimin civil”, Neni 22 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kreut II, pikës 9, po ju dërgojmë, listën me kandidatët që do të testohen me shkrim dhe me gojë për pozicionin “specialist i protokollit për dokumentacionin e klasifikuar” në Sektorin e Protokollit.

Lista e kandidatëve të cilët do të vazhdojnë konkurimin me procedurën “Pranimi në Shërbimin Civil”, për pozicionin “specialist i protokollit për dokumentacionin e klasifikuar” në Sektorin e Protokollit  është si më poshtë:

 

Endrit Lleshi

Ermira Sela

Etleva Nozlli

Florina Cenaj

Klark Anastasi

Sinan Yilmaz