Kuvendi i Shqipërisë – Lista e kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin me procedurën “lëvizja paralele”, për konkursin “përgjegjës për mirëmbajtjen e Sallës së Seancës Plenare” në Shërbimin e Mirëmbajtjes

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar,  Kreut V “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 26 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” Kreut II, pikave 11 dhe 13, po ju dërgojmë për publikim në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit” emrat e kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin  me procedurën “lëvizja paralele”, për konkursin “përgjegjës për mirëmbajtjen e Sallës së Seancës Plenare” në Shërbimin e Mirëmbajtjes.

Për konkursin e shpallur për pozicionin “përgjegjës për mirëmbajtjen e Sallës së Seancës Plenare” në Shërbimin e Mirëmbajtjes, brenda afateve të përcaktuara në njoftimin e datës 15.05.2019 nuk është paraqitur asnjë kandidat.

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar,  Kreut V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, Neni 26, pika 3/b “Plotësimi i vendeve të lira në kategorinë e ulët apo të mesme drejtuese”  dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015 “Plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët apo të mesme drejtuese”, Kreu III “ Ngritja në detyrë” pika 1 dhe 6, konkurrimi do të vazhdoj me procedurën “Ngritje në detyrë”.