Kuvendi i Shqipërisë – Lista e kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin me procedurën “Lëvizja paralele”, për konkursin “këshilltar” në Shërbimin e Përafrimit të Legjislacionit

                                          KUVENDI

                                                 SEKRETAR I PËRGJITHSHËM

 

  

Nr._____ Prot.                                                                                   Tiranë,  më  __  __  2019

 

Lënda: Lista e kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin me  procedurën “Lëvizja paralele”, për konkursin “këshilltar” në Shërbimin e Përafrimit të Legjislacionit.

 

DREJTORIT TË PËRGJITHSHËM

SHËRBIMIT KOMBËTAR TË PUNËSIMIT

                                                                 Tiranë

 

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar,  Kreut V “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 26 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” Kreut II, pikave 12 dhe 13, po ju përcjellim emrat e kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin  me procedurën “Lëvizja paralele”, për konkursin “këshilltar” në Shërbimin e Përafrimit të Legjislacionit.

 

Për konkursin e shpallur për pozicionin “këshilltar” në Shërbimin e Përafrimit të Legjislacionit nga kandidaturat e paraqitura, brenda afateve të përcaktuara në njoftimin e datës 17.04.2019 është znj.Holta NIKA.

 

Njësia e menaxhimit të burimeve njerëzore, pasi verifikoi dokumentacionin e paraqitur nga kandidatja, konstaton se kandidatja plotëson kushtet dhe kërkesat e veçanta për procedurën e lëvizjes paralele.

 

Konkurimi do të zhvillohet në datën 10 maj 2019, ora 10:00 në mjediset e Kuvendit.

 

                                                                                  

                                                                                    SEKRETARI I PËRGJITHSHËM

 

 

                                                                            Genci GJONÇAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr.4- Tiranë.                                  Tel:+3554232261;

www.parlament.al                                                                   e-mail:genci.gjoncaj@parlament.al

                                          KUVENDI

                                                 SEKRETAR I PËRGJITHSHËM

 

  

Nr._____ Prot.                                                                                   Tiranë,  më  __  __  2019

 

Lënda: Lista e kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin me  procedurën “Lëvizja paralele”, për konkursin “këshilltar” në Shërbimin e Monitorimit të Institucioneve që Raportojnë dhe Informojnë Kuvendin.

 

DREJTORIT TË PËRGJITHSHËM

SHËRBIMIT KOMBËTAR TË PUNËSIMIT

                                                                 Tiranë

 

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar,  Kreut V “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 26 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” Kreut II, pikave 12 dhe 13, po ju përcjellim emrat e kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin  me procedurën “Lëvizja paralele”, për konkursin “këshilltar” në Shërbimin e Monitorimit të Institucioneve që Raportojnë dhe Informojnë Kuvendin

 

Për konkursin e shpallur për pozicionin “këshilltar” në Shërbimin e Monitorimit të Institucioneve që Raportojnë dhe Informojnë Kuvendin nga kandidaturat e paraqitura, brenda afateve të përcaktuara në njoftimin e datës 17.04.2019 është znj.Arlinda DINI.

 

Njësia e menaxhimit të burimeve njerëzore, pasi verifikoi dokumentacionin e paraqitur nga kandidatja, konstaton se kandidatja plotëson kushtet dhe kërkesat e veçanta për procedurën e lëvizjes paralele.

 

Konkurimi do të zhvillohet në datën 14 maj 2019, ora 10:00 në mjediset e Kuvendit.

 

                                                                                  

                                                                                    SEKRETARI I PËRGJITHSHËM

 

 

                                                                            Genci GJONÇAJ

 

 

 

\

 

 

 

 

 

 

Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr.4- Tiranë.                                  Tel:+3554232261;

www.parlament.al                                                                   e-mail:genci.gjoncaj@parlament.al