Kuvendi i Republikës së Shqipërisë – NJOFTIM PËR VEND PUNE

Vend të lirë pune – Specialist për marrëdhëniet shumëpalëshe

publikimi ne faqe