KONTROLLI I LARTË I SHTETIT, VENDE TE LIRA PUNE

Kontrolli i Lartë i Shtetit hap procedurat për plotësimin e vendeve vakant,

Shpallja për pozicionin “Drejtor i Drejtorisë së Sigurisë, Etikës dhe Integritetit”;        Shpallja për 2 (dy) vende “Specialist/Auditues i II (dytë) në Drejtorinë e Komunikimit, Botimit dhe Marrëdhënieve me Jashtë”;        Shpallja për 1 (një) vend “Kryeauditues në Departamentin e Auditimit të Institucioneve Qendrore”.

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Njoftime_për_publikim