KONTROLLI I LARTË I SHTETIT, SHPALLJE FITUESI

Kontrolli i Lartë i Shtetit njofton se Komiteti i Pranimit për Ngritjen në Detyrë, në zbatim të përcaktimeve të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “ Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, ligjit nr. 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” të ndryshuar, si dhe VKM-së nr. 242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, të ndryshuar, në përfundim të procedurave të ndjekura për plotësimin e vendeve të lira në KLSH,

VENDOSI:

  • Për pozicionin e shpallur “Drejtor i Drejtorisë së Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse”, të shpallë fitues kandidatin: Altin Tafilaj

 

Kontrolli i Lartë i Shtetit njofton se Komiteti i Përhershëm i Pranimit, në zbatim të përcaktimeve të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “ Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, ligjit nr. 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” të ndryshuar, si dhe VKM-së nr. 243 datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” të ndryshuar, në përfundim të procedurave të ndjekura për plotësimin e vendeve të lira në KLSH,

VENDOSI: Për pozicionet e shpallura,

  • 2 (dy) vende në pozicionin Specialist /Auditues i Dytë në Drejtorinë e Komunikimit, Botimit dhe Marrëdhënieve me Jashtë – diplomuar në Master Shkencor në Gjuhë – Letërsi të shpallë fitues kandidatët:

1. Ilir Mborja

2. Kastriot Kotoni