KONTROLLI I LARTË I SHTETIT, SHPALLJE FITUESI

Kontrolli i Lartë i Shtetit njofton se Komiteti i Përhershëm i Pranimit, bazuar në përcaktimet e Ligjit nr. 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” të ndryshuar, si dhe VKM-së nr. 243 datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” të ndryshuar, në përfundim të procedurave të ndjekura për plotësimin e vendeve të lira në KLSH,

 

VENDOSI:

 

Për vendet e lira të shpallura përkatësisht:

 

1. Për 1 (një) vend në pozicionin Auditues i I (Parë) në Departamentin e Auditimit të Performancës, të diplomuar në Master Shkencor në Shkenca Ekonomike, të shpallë fitues kandidatin,

 

Xhuljana Kume

 

2. Për 2 (dy) vende në pozicionin Auditues i I (Parë) në Departamentin e Auditimit të Institucioneve Qendrore, të diplomuar në Master Shkencor në Inxhinieri Ndërtimi / Energjetike / Hidroteknike / Gjeodezi, të shpallë fitues kandidatin,

 

 

Ani Spahiu