KONTROLLI I LARTË I SHTETIT, REZULTATET PERFUNDIMTARE

Drejtoria e Burimeve Njerëzore njofton se Komiteti i Përhershëm i Pranimit, bazuar në përcaktimet e ligjit nr. 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” të ndryshuar, si dhe në VKM-në nr. 242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” të ndryshuar, në përfundim të procedurave të ndjekura për plotësimin e vendeve të lira në KLSH,

VENDOSI:

  • Për pozicionin e shpallur “Drejtor i Drejtorisë së Sigurisë, Etikës dhe Integritetit”, procedura mbyllet pa fitues.