KONTROLLI I LARTË I SHTETIT, Rezultatet e verifikimit paraprak

Drejtoria e Burimeve Njerëzore , në zbatim të Ligjit 152/2013, “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, Kreu IV, si dhe në VKM Nr. 243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar, ka zhvilluar verifikimin paraprak të kandidatëve për pozicionet vakante në KLSH të përcaktuara në Urdhrin e Brendshëm të Kryetarit të KLSH Nr. 111, datë 30.12.2022 për:

I. 1 (një) vend në pozicionin Auditues i I (Parë) në Departamentin e Auditimit të IT;

II. 1 (një) vend në pozicionin Auditues i I (Parë) në Sektorin e Auditimit të Njësive Vendore të Nivelit të Parë, në Departamentin e Auditimit të Vetëqeverisjes Vendore ;

III. 1 (një) vend në pozicionin Auditues i I (Parë) në Sektorin e Auditimit të Njësive Vendore të nivelit të Dytë, në Departamentin e Auditimit të Vetëqeverisjes Vendore;

IV. 1 (një) vend në pozicionin Auditues i I (Parë) në Drejtorinë e Standardeve dhe Sigurimit të Cilësisë së Auditimit – kërkesat për kandidatët e vendeve të lira të punës janë: Të zotërojnë diplomë të nivelit “Master Shkencor/Master Profesional Shkenca Juridike/Shkenca Ekonomike.

 

KONSTATOI:

 

Plotësojnë kriteret e kërkuara për të vazhduar konkurrimin për pranimin në shërbimin civil për pozicionet e sipërcituara, kandidatët:

1. Ardiana Pataj

2. Amar Bakalli

3. Aurela Doci

4. Eva Voci

5. Majlinda Ndregjoni

6. Vasil Shandro

7. Vinjola Bërthamëza

 

Testimi me shkrim për pozicionet e mësipërme do të zhvillohet ditën e martë, më datë 14.02.2023, ora 11:00 në ambientet e KLSH-së.

 

Ankesat për rezultatet e verifikimit paraprak të bëhen brenda 5 ditëve pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore.