KONTROLLI I LARTË I SHTETIT, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Komiteti i Pranimit në përputhje me përcaktimet e Ligjit 152/2013,”Për Nëpunësin Civil” të ndryshuar dhe VKM-së nr. 243 datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” të ndryshuar,

 

KONSTATOI:

 

Për vendet vakante të shpallura për:

 

– 1 (një) vend në pozicionin Auditues i I (Parë) në Departamentin e Auditimit të Performancës – diplomuar në Master Shkencor në Shkenca Ekonomike, morën pjesë kandidatët:

 

1. Fabiola Ceka

2. Hanë Smakaj

3. Mimoza Çuçi

4. Xhuljana Kume

 

Ka marrë pikët e nevojshme për të kaluar në fazën e intervistës së strukturuar me gojë kandidati:

 

1. Xhuljana Kume

– 2 (dy) vende në pozicionin Auditues i I (Parë) në Departamentin e Auditimit të Institucioneve Qendrore – diplomuar në Master Shkencor në Inxhinieri Ndërtimi /Energjetikë /Hidroteknikë /Gjeodezi, morën pjesë kandidatët:

 

1. Aida Dedja

2. Ani Spahiu

3. Daniela Lleshaj

4. Eridona Dauti

5. Ermela Xherri

 

 

Kanë marrë pikët e nevojshme për të kaluar në fazën e intervistës së strukturuar me gojë kandidatët:

 

1. Aida Dedja

2. Ani Spahiu

 

 

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 29 dhjetor 2023, ora 10.00 në zyrat e KLSH-së.

 

Ankesat për rezultatet e testimit me shkrim mund të bëhen brenda 5 ditëve kalendarike pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore në Kontrollin e Lartë të Shtetit.